Scoala Postliceala Sanitara Carol Davila - Metodologie certificare

cdavila 1 cover 1170x250 2020 3

METODOLOGIA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE 2021

Extras din ORDIN Nr. 3779 din 10 mai 2021

Pentru instituirea unor măsuri privind organizarea și desfășurarea examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învăţământului postliceal și modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 5005/2014

 

Metodologia cuprinde normele de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal.

La examenul de certificare au dreptul să se înscrie absolvenții care au finalizat studiile în anul în care se susține examenul de certificare, precum și absolvenții din promoțiile anterioare.

Înscrierea candidaților care au finalizat cursurile învățământului postliceal particular sau ale învățământului postliceal de stat finanțat de solicitanți, persoane fizice sau juridice, prin contract încheiat cu unitatea de învățământ care a asigurat școlarizarea, este condiționată de achitarea unei taxe.

Taxa de examen se stabilește la nivelul centrului de examen, de fiecare unitate de învățământ care organizează examenul de certificare. La stabilirea cuantumului taxei se iau în considerare toate cheltuielile de examen per candidat.

Graficul examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal se aprobă, în fiecare an școlar, prin ordin al ministrului educației naționale.

Prin OMEC Nr. 3770 din 5 mai 2021 se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal.

Astfel, pentru absolvenţii calificărilor profesionale AMF şi BFKT, sesiunea iulie, graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale este:

- Înscrierea candidaţilor: 12 – 16 iulie 2021;

- Echivalarea probei practice: 19 iulie 2021;

- Echivalarea probei scrise: 20 iulie 2021;

- Susţinerea și evaluarea proiectului: 21 – 22 iulie 2021;

- Afişarea rezultatelor finale: 23 iulie 2021.

Pentru absolventii AMG, graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale sesiunea august, este:

- Înscrierea candidaţilor: 23 – 27 august 2021;

- Echivalarea probei practice, echivalarea probei scrise, susținerea și evaluarea proiectului: 27 – 31 august 2021;

- Afişarea rezultatelor finale: 31 august 2021.

În urma susținerii și promovării examenului de certificare absolvenții primesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass.

Ȋnscrierea candidaților

Art. 17. (1) În vederea înscrierii la examenul de certificare a calificării profesionale, profesorii diriginți ai claselor terminale întocmesc tabele cu elevii, care cuprind următoarele date:
     -  numele și prenumele elevilor;

     -  anul de studiu si clasa;

     -  calificarea profesională în care s-au pregătit;

     -  semnăturile elevilor;

     -  semnătura diriginte.

5) Înscrierea candidaților se face pe baza tabelelor întocmite în conformitate cu prevederile alin. (1) și a următoarelor documente:

a) cerere de înscriere;

b) certificat de naștere - în copie, certificată ca fiind conformă cu originalul;

c) certificat de căsătorie, copie certificată ca fiind conformă cu originalul (dacă este cazul);

d) actul de identitate (pentru conformitate) - în copie, certificată ca fiind conformă cu originalul;
e) foaie matricolă, în original, eliberată de unitatea de învățământ absolvită, și o copie a acesteia, certificată ca fiind conformă cu originalul, care se păstrează la dosarul de înscriere, în arhiva unității/instituției de învățământ;

f) declarație pe răspunderea candidatului că a luat la cunoștință și că va respecta normele de protecția muncii și pe cele igienico-sanitare implicate de utilizarea corectă a echipamentelor, a sculelor, a dispozitivelor și verificatoarelor, a posturilor de lucru, a instrumentelor, a substanțelor etc. pe durata desfășurării probelor de examen, că va respecta cerințele particulare ale locului în care se vor desfășura probele de examen, afișate sau prezentate de persoanele autorizate;

g) chitanța de plată a taxei de examen, eliberată de unitatea/instituția de învățământ la care candidatul va susține probele de examen, după caz.

 

Conținutul examenului de certificare

Art. 22. Examenul de certificare a absolvenților învățământului postliceal constă în:

- probă practică,

- probă scrisă

- realizarea și susținerea unui proiect.

Pentru sesiunile din anul școlar 2020-2021, examenul de certificare a absolvenților învățământului postliceal constă în realizarea și susținerea unui proiect.

Proba practică și proba scrisă se echivalează

 

Proba practică

Art. 23.

(1) Proba practică are drept scop confirmarea, în condiții de examen, a dobândirii unor competențe din cadrul unor unități de competență considerate esențiale și specifice pentru calificarea respectivă.

(1^) Prin derogare de la prevederile art. 23, pentru sesiunile din anul școlar 2020-2021, proba practică a examenului de certificare a calificării profesionale se echivalează prin calculul mediei aritmetice a mediilor modulelor care conțin instruire practică, pregătire practică sau învățământ clinic din planurile de învățământ pentru anul I (calificări profesionale cu durata studiilor de un an), anii I și II (calificări profesionale cu durata studiilor de doi ani) sau I, II și III (calificări profesionale cu durata studiilor de trei ani), după formula:

proba practica

M_pp - media aritmetică a probei practice;

M_pI, M_pII, M_pIII - media aritmetică a modulelor care conțin instruire practică, pregătire practică sau învățământ clinic din anii I, II și III; n = 3 (durata de școlarizare).

- Dacă media calculată conform formulei prevăzute este minimum 6 (șase), candidatul este declarat «admis» pentru proba practică și are dreptul să participe la următoarea etapă a examenului de certificare.

- Dacă media este strict mai mică decât 6 (șase), candidatul este declarat “respins”

(2) Pentru sesiunile anului şcolar 2020-2021, pe baza situaţiei şcolare a candidaţilor, pusă la dispoziţie de către secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ care organizează examenul sau secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ arondate, transmisă on-line, în format .pdf (copie după foaia matricolă sau o adeverinţă ce conţine mediile modulelor studiate), comisia de examinare realizează calculul mediei pentru echivalarea probei practice care se consemnează în Fişa de echivalare a probei practice, conform anexei nr. 12.

 

 

Proba scrisă

Art. 24.

(1^) Prin derogare de la prevederile art. 24, pentru sesiunile din anul școlar 2020-2021, proba scrisă a examenului de certificare a calificării profesionale se echivalează prin calculul mediei aritmetice a mediilor tuturor modulelor din planurile de învățământ pentru anul I (calificări profesionale cu durata studiilor de un an), pentru anii I și II (calificări profesionale cu durata studiilor de doi ani) sau I, II și III (calificări profesionale cu durata studiilor de trei ani), după formula:

proba scrisa

M_ps - media aritmetică a probei scrise;M_tI, M_tII, M_tIII - media aritmetică a tuturor modulelor din anii I, II șiIII;n = 3 (durata de școlarizare).

- Dacă media calculată conform formulei de mai sus este minimum 5 (cinci), candidatul este declarat «admis» pentru proba scrisă și are dreptul să participe la următoarea probă a examenului de certificare.

(2) Pentru sesiunile anului şcolar 2020-2021, pe baza situaţiei şcolare a candidaţilor, pusă la dispoziţie de către secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ care organizează examenul sau secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ arondate, transmisă on-line, în format .pdf (copie după foaia matricolă sau o adeverinţă ce conţine mediile modulelor studiate), comisia de examinare realizează calculul mediei pentru echivalarea probei scrise care se consemnează în Fişa de echivalare a probei scrise, conform anexei nr. 13.

Realizarea şi susţinerea proiectului

Art. 25.(1) Prin executarea de către candidat a unui proiect pe durata ultimului semestru de studiu și susținerea lui în condiții de examen sunt vizate competențe specifice calificării, conform standardului de pregătire profesională.

Art. 26.(3) Redactarea părții scrise a proiectului implică tehnoredactarea conținutului cu respectarea următoarei structuri:

(a) Pagina de titlu cu: datele de identificare ale unității de învățământ, ale candidatului, ale îndrumătorului de proiect; anul de absolvire, calificarea profesională, conform Registrului naţional al calificărilor sau Nomenclatorului calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar în vigoare;

(b) Cuprinsul;

(c) Argumentul care sintetizează aspectele teoretice și pe cele practice pe care le abordează, în relație directă cu utilitatea pentru calificarea profesionala respectivă;

(d) Conținutul propriu-zis, structurat astfel încât să pună în valoare scopul și obiectivele proiectului, problemele practice soluționate, perspectiva personală a candidatului în abordarea temei, precum și utilitatea practic-aplicativă a soluțiilor găsite de către candidat;

(e) Bibliografia;

(f) Anexele: desene, schițe, fotografii ale produselor, rezultatele determinărilor de laborator, descrierea experimentelor, fişele de observație, prezentarea și analiza unor secvențe din procesul tehnologic, rezultatele măsurătorilor, prelucrări de date, statistici, elemente de proiectare, documentația tehnică întocmită etc.

Art. 27. (1) Proiectul se susţine în faţa comisiei de examen care evaluează global competenţele dovedite şi consemnate privind: planificarea, organizarea şi progresul activităţilor pentru realizarea proiectului (I), calitatea activităţilor desfăşurarte (II) , calitatea proiectului (III) şi calitatea susţinerii orale a proiectului (IV).

(1^1) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru sesiunile din anul școlar 2020-2021, susținerea proiectului în cadrul examenului de certificare a calificării profesionale se face online. În situațiile în care elevii nu dețin calculatoare, laptopuri, tablete, telefoane și/sau nu au conexiune la internet și nu este posibilă organizarea susținerii on-line a proiectului, unitatea/instituția de învățământ, centru de examen, va asigura condițiile necesare desfășurării probei cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire a îmbolnăvirii. Fiecare comisie de examinare va realiza o programare orară riguroasă a candidaților care nu pot susține examenul de certificare on-line. Candidații vor intra în sala de examen în ordinea afișată, respectându-se ora prevăzută.

(1^2) Pentru sesiunile din anul școlar 2020-2021, pentru fiecare candidat se completează Fișa de evaluare a proiectului și a susținerii orale de către fiecare evaluator din comisia de examinare. Aprecierea se face prin acordarea unui punctaj, pentru fiecare indicator.

(1^3) Pentru sesiunile din anul școlar 2020-2021, președintele comisiei de examinare mediază situațiile în care apar diferențe mai mari de 3 puncte la unul sau la ambele criterii de evaluare din Fișa de evaluare. Hotărârea președintelui este definitivă.

(1^4) Pentru sesiunile din anul școlar 2020-2021, punctajul final, pentru fiecare candidat, se calculează de către comisia de examinare ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor totale acordate de către cei doi membri evaluatori ai comisiei de examinare și se consemnează în Fișa de evaluare a proiectului și a susținerii orale, iar apoi se stabilește calificativul obținut, conform anexei nr. 14.

(2) Proiectul este notat cu note de la 10 la 1. Nota minimă de promovare este 6 (şase).

(3) Rezultatul susţinerii proiectului, consemnat în Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale completată pentru fiecare candidat, se afişează în ziua susţinerii probei şi nu poate fi contestat.

După încheierea tuturor probelor se comunică rezultatul final al examenului prin afișare on-line și la avizierul unității/ instituției de învățământ a listelor nominale finale, care conțin: numele, inițiala/ inițialele tatălui și prenumele candidatului, școala de proveniență, rezultatul final. Eliminarea de pe pagina de internet și de la avizierul unității/instituției de învățământ se realizează după împlinirea unui termen de 30 de zile de la data afișării.

 

Dispoziții finale

Art. 56. Colectarea unor fonduri materiale sau bănești de la candidați, de la părinții sau rudele acestora este cu desăvârşire interzisă. Încălcarea acestei dispoziții atrage sancționarea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Citit 54813 ori Ultima modificare Duminică, 13 Iunie 2021 10:22
Evaluaţi acest articol
(23 voturi)

PARTENERI

brighton.jpgefnweb_eu.JPGeurope_eu.JPGministerulsanatatii_ro.jpgnmcuk_org.JPGoamr_ro.JPG