Scoala Postliceala Sanitara Carol Davila - METODOLOGIA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE 2018

METODOLOGIA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE 2018

Extras din ORDIN Nr. 5005/ 2 decembrie 2014
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale
a absolvenților învăţământului postliceal

Metodologia cuprinde normele de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal.

La examenul de certificare au dreptul să se înscrie absolvenții care au finalizat studiile în anul în care se susține examenul de certificare, precum și absolvenții din promoțiile anterioare.

Înscrierea candidaților care au finalizat cursurile învățământului postliceal particular sau ale învățământului postliceal de stat finanțat de solicitanți, persoane fizice sau juridice, prin contract încheiat cu unitatea de învățământ care a asigurat școlarizarea, este condiționată de achitarea unei taxe. 
Taxa de examen se stabilește la nivelul centrului de examen, de fiecare unitate de învățământ care organizează examenul de certificare. La stabilirea cuantumului taxei se iau în considerare toate cheltuielile de examen per candidat.
Graficul examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal se aprobă, în fiecare an școlar, prin ordin al ministrului educației naționale.

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4796 / 31.08.2017 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2017 – 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 13 septembrie 2017, se modifică după cum urmează:

ART. 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

Se aprobă Graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivel 5 de calificare, sesiunea iulie 2018, calificările asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare:

- înscrierea candidaţilor: 18 - 22 iunie 2018;

- desfăşurarea probei practice: 25 iunie - 2 iulie 2018;

- desfăşurarea probei scrise: 3 iulie 2018;

- comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 4 iulie 2018;

- depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 4 - 5 iulie 2018;

- susţinerea proiectului: 6 și 9 iulie 2018;

- comunicarea rezultatelor finale: 10 iulie 2018.

Modificarea Graficului de desfășurare a examenului de certificare a calificărilor profesionale asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare, sesiunea iulie 2018, s-a făcut conform Ordinului ministrului Educației Naționale, nr. 3755 / 29.05.2018 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 13 iunie 2018

( pag. 31).

ORDIN Nr. 4796 / 31.08.2017privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2017 – 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 736 din 13 septembrie 2017.Emitent: Ministerul Educaţiei Naţionale

ART. 11

Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivel 5 de calificare, calificarea profesională asistent medical generalist, sesiunea august 2018:

- înscrierea candidaţilor: 6 - 10 august 2018;

- desfăşurarea probei practice: 13 - 14 august 2018;

- desfăşurarea probei scrise: 16 august 2018;

- comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 17 august 2018;

- depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 20 august 2018;

- susţinerea proiectului: 21 - 22 august 2018;

- comunicarea rezultatelor finale: 23 august 2018. 

În urma susținerii și promovării examenului de certificare absolvenții primesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului în format Europass.

Ȋnscrierea candidaților
Art. 17. (1) În vederea înscrierii la examenul de certificare a calificării profesionale, profesorii diriginți ai claselor terminale întocmesc tabele cu elevii, care cuprind următoarele date: 
     -  numele și prenumele elevilor;
     -  anul de studiu si clasa;
     -  calificarea profesională în care s-au pregătit; 
     -  semnăturile elevilor; 
     -  semnătura diriginte.

5) Înscrierea candidaților se face pe baza tabelelor întocmite în conformitate cu prevederile alin. (1) și a următoarelor documente: 
a) cerere de înscriere; 
b) certificat de naștere - în copie, certificată ca fiind conformă cu originalul; 
c) certificat de căsătorie, copie certificată ca fiind conformă cu originalul (dacă este cazul); 
d) actul de identitate (pentru conformitate) - în copie, certificată ca fiind conformă cu originalul; 
e) foaie matricolă, în original, eliberată de unitatea de învățământ absolvită, și o copie a acesteia, certificată ca fiind conformă cu originalul, care se păstrează la dosarul de înscriere, în arhiva unității/instituției de învățământ; 
f) declarație pe răspunderea candidatului că a luat la cunoștință și că va respecta normele de protecția muncii și pe cele igienico-sanitare implicate de utilizarea corectă a echipamentelor, a sculelor, a dispozitivelor și verificatoarelor, a posturilor de lucru, a instrumentelor, a substanțelor etc. pe durata desfășurării probelor de examen, că va respecta cerințele particulare ale locului în care se vor desfășura probele de examen, afișate sau prezentate de persoanele autorizate; 
g) chitanța de plată a taxei de examen, eliberată de unitatea/instituția de învățământ la care candidatul va susține probele de examen, după caz.

Conținutul examenului de certificare
Art. 22. Examenul de certificare a absolvenților învățământului postliceal constă în:
- probă practică, 
- probă scrisă 
- realizarea și susținerea unui proiect.

Proba practică
Art. 23. 
(1) Proba practică are drept scop confirmarea, în condiții de examen, a dobândirii unor competențe din cadrul unor unități de competență considerate esențiale și specifice pentru calificarea respectivă. 
(2) Fiecare probă practică presupune realizarea unor activități cu durata de 3 - 6 ore, desfășurate în condiții cât mai apropiate de cele de muncă de la angajatori. 
Pentru calificarea profesională asistent medical generalist, proba practică are o durată de 6 ore și se desfășoară în spital, instituții de sănătate sau în serviciile de asistență primară. 
(7) Rezultatul probei practice se apreciază cu note de la 10 la 1, se afișează în ziua susținerii probei și nu poate fi contestat. 
(8) Nota minimă de promovare a probei practice este 6 (șase). Promovarea probei practice dă dreptul candidaților să susțină proba scrisă, conform graficului.


Proba scrisă
Art. 24.
(1) Proba scrisă începe la ora 9, durează 3 ore și se desfășoară înainte de prezentarea și susținerea proiectului.
(8) Nota minimă de promovare a probei scrise este 5 (cinci).

Realizarea şi susţinerea proiectului
Art. 25 .(1) Prin executarea de către candidat a unui proiect pe durata ultimului semestru de studiu și susținerea lui în condiții de examen sunt vizate competențe specifice calificării, conform standardului de pregătire profesională. 
Art. 26.(3) Redactarea părții scrise a proiectului implică tehnoredactarea conținutului cu respectarea următoarei structuri:
(a) Pagina de titlu cu: datele de identificare ale unității de învățământ, ale candidatului, ale îndrumătorului de proiect; anul de absolvire, calificarea profesională, conform Registrului naţional al calificărilor sau Nomenclatorului calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar în vigoare;
(b) Cuprinsul;
(c) Argumentul care sintetizează aspectele teoretice și pe cele practice pe care le abordează, în relație directă cu utilitatea pentru calificarea profesionala respectivă;
(d) Conținutul propriu-zis, structurat astfel încât să pună în valoare scopul și obiectivele proiectului, problemele practice soluționate, perspectiva personală a candidatului în abordarea temei, precum și utilitatea practic-aplicativă a soluțiilor găsite de către candidat;
(e) Bibliografia;
(f) Anexele: desene, schițe, fotografii ale produselor, rezultatele determinărilor de laborator, descrierea experimentelor, fişele de observație, prezentarea și analiza unor secvențe din procesul tehnologic, rezultatele măsurătorilor, prelucrări de date, statistici, elemente de proiectare, documentația tehnică întocmită etc

Art. 27. (1) Proiectul se susţine în faţa comisiei de examen care evaluează global competenţele dovedite şi consemnate privind: planificarea, organizarea şi progresul activităţilor pentru realizarea proiectului (I), calitatea activităţilor desfăşurarte (II) , calitatea proiectului (III) şi calitatea susţinerii orale a proiectului (IV).

Membrii examinatori completează partea a IV-a a fişei de apreciere a susţinerii orale a proiectului şi a răspunsurilor canditatului la întrebările puse.

Ȋn ultima parte a Fişei de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale aprecierea se consemnează prin „da”, respectiv „nu”, în coloanele respective.

(2) Proiectul este notat cu note de la 10 la 1. Nota minimă de promovare este 6 (şase).

(3) Rezultatul susţinerii proiectului, consemnat în Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale completată pentru fiecare candidat, se afişează în ziua susţinerii probei şi nu poate fi contestat.

Dispoziții finale
Art. 56. Colectarea unor fonduri materiale sau bănești de la candidați, de la părinții sau rudele acestora este cu desăvârşire interzisă. Încălcarea acestei dispoziții atrage sancționarea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Citit 40116 ori Ultima modificare Joi, 14 Iunie 2018 18:40
Evaluaţi acest articol
(13 voturi)

PARTENERI

brighton.jpgefnweb_eu.JPGeurope_eu.JPGministerulsanatatii_ro.jpgnmcuk_org.JPGoamr_ro.JPG